فرار یا قرار..؟

ماریا آوند آزادی در معنای وسیع کلمه تعریفی بسیار گسترده دارد ونمی توان به آسانی از آن گذار نمود. برای رسیدن به آزادی‌های دست نیافتنی صدها یا هزاران کیلومتر راهی را در پیش می گیریم که به اوج رهایی برسیم. از چشمداشت، امید وآرزوهای دوران بچگی اتوپیایی را برای خود ساختیم. چیدمان ودکوراسیون داخلی را […]

زنان از تاریخ تا به امروز…

مسئله ی زن پیشینه ای تاریخی دارد. زنان از بدو پیدایش جوامع بشری تا کنون بر حسب سیستم جامعه شرایط وطرز تفکراموار متفاوتی را گذرانده اند. از جامعه طیعی که جامعه ای دمکراتیک و آزاد بوده تا سیستم مدرنیته ی کاپیتالیست که پنجه های فولادین خود را در همه روزنه های جامعه فرو برده و […]

JINEOLOJI