خودکشی آخرین راه نیست!

آرین زانا خودکشی درایران که بعدازچین وهند در رتبه سوم جهان قرار دارد امروزه به یکی ازمشکلات اساسی جامعه تبدیل شده است. براساس تحقیقات انجام گرفته اقدام به خودکشی درمیان زنان ایرانی 4برابر بیشتراز مردان است که دراین میان آمارخودکشی زنان ایلام درجایگاه نخست کشوری قراردارد. به راستی چرا؟ به چه دلیل زن که آفریدگار […]

JINEOLOJI