زن و سیاست

آرین زانا یکی از مهمترین مفاهیمی که میبایست دیگرباره آنرا بازتعریف نمود،سیاست است. قبل از اینکه سیاست تحت سیطره مرد اقتدارگر درآید و به مثابه عملی مردانه تعبیرگردد،به عنوان هنر خودمدیریتی جامعه قلمداد می گردید. زن که به شکلی کاملا طبیعی از سوی جامعه اخلاقی و سیاسی برای مدیریت آن جامعه انتخاب میگردید نه برای […]

فرار یا قرار..؟

ماریا آوند آزادی در معنای وسیع کلمه تعریفی بسیار گسترده دارد ونمی توان به آسانی از آن گذار نمود. برای رسیدن به آزادی‌های دست نیافتنی صدها یا هزاران کیلومتر راهی را در پیش می گیریم که به اوج رهایی برسیم. از چشمداشت، امید وآرزوهای دوران بچگی اتوپیایی را برای خود ساختیم. چیدمان ودکوراسیون داخلی را […]

JINEOLOJI