خودکشی آخرین راه نیست!

آرین زانا

خودکشی درایران که بعدازچین وهند در رتبه سوم جهان قرار دارد امروزه به یکی ازمشکلات اساسی جامعه تبدیل شده است. براساس تحقیقات انجام گرفته اقدام به خودکشی درمیان زنان ایرانی 4برابر بیشتراز مردان است که دراین میان آمارخودکشی زنان ایلام درجایگاه نخست کشوری قراردارد.

به راستی چرا؟ به چه دلیل زن که آفریدگار و خالق جامعه است مرگ جسمی را که درادامه مرگ روحی است برخود روا میبیند؟

و چگونه است که درمیان شیوه های گوناگون پایان دادن به حیات مانند حلق آویزکردن ُ خوردن دارو ُ زدن رگ ُ اسلحه گرم وراه دردناک خودسوزی رابرمی گزینند؟

تخریب شخصیت زنان ازسوی سیستم مردسالار ُ ازدواج اجباری ُ تجاوزجنسی ُ استفاده ابزاری از زنان ُ مسایل اقتصادی ُ مشکلات خانوادگی ُ گذار از سنت به مدرنیته ُ افسردگی از جمله دلایلی هستند که برای خودکشی زنان اعلام می گردند.

زنان به ویژه بعداز ورود اسلام به ایران بیش از پیش روبروی تحقیر ُ شکنجه ُ حبس شدن در محدوده خانه و دورماندن از جامعه گردیدند وبویژه به علت دیدگاه جنسیتگرای مرد که بدن زن را منشأ گناه میدانند و او را ناقص العقل دانسته از حضور در مکانهای آموزشی محروم گشته وچون زن با این روش از حقیقت خود دورنگه داشته شد و آگاهی هایش به روز نشد باعث شد که تا حدزیادی تسلیم ذهنیت مرد حاکم گشته وتحت امر و فرمان مردبودن رابعنوان تقدیر خود بپذیرد.

باورود به عصرتکنولوژی و دردسترس بودن آگاهی ها حتی برای زنان دورافتاده ترین روستاها زنان به این می اندیشند که چرا باید تحت امر مردها زندگی کنند؟

میتوان قوانین ایران را یکی از اصلی ترین موانع پیش روی زنان دید.قانونی که به بردگی فرمی رسمی داده‌‌ٰٔ‌ٰ‌ٔ‌ُ ُ چندهمسری را برای مردان مجاز دانسته ُ عقل زن را نصف مرد دانسته و بسیاری از قوانین ضدخانواده از مواردی هستند که زنان با آن روبرو میگردند.نبود سازماندهی منسجم که همه زنان را شامل شود وتبلیغات ضد زنی که هرروز از رسانه های ایران پخش میگردد و ایجاد فضای رعب و وحشتی که به زن هشدار میدهد که درصورت سرخم نکردن دربرابر سیستم مردسالار با کشتن روبرو میگردد؛زنان را برسر دوراهی زندگی برده وارانه یا مرگ قرار میدهد.

با نگاهی به آمار وارقام مسئولان کشوری استان ایلام بیشترین آمار خودکشی زنان را داراست.ایلام که از استانهای حاشیه ای ایران است و به جرم اینکه کردنشین میباشد مورد کم توجهی از هرلحاظ قرار گرفته وبویژه زنان ایلامی وضعیت اسفبارتری نسبت به سایر جاهای ایران دارند.

ذهنیت مردسالار که همه تلاشش رابرای سلطه بر زن بکار میگیرد ُحاکم بودن مذهب شیعه که نقش بسزایی در این وضعیت زنان دارد ُ درحاشیه بودن ُ از جمله موانعی هستند که زنان ایلامی با آن روبرو هستند و به دلیل اینکه نه قانونی هست که از آنان دفاع کند و نه نهاد مشخصی وجود دارد تا آنان را حمایت کند؛به دلیل ناآگاه بودن از نیروی ذاتی ُ زنان تنهاراه را پایان دادن به زندگی خویش می بینند.

به راستی آیا راه چاره ای جز خودکشی وجود ندارد؟

البته که وجود دارد! راه چاره مقاومت در برابر بردگی تحمیلی سیستم مردسالار بر زنان است که راهیست بس دشوار. باید زنان با شناخت خود وپتانسیل هایشان وپی بردن به همه مکر و نیرنگهای ذهنیت مردسالار و افزایش سطح چاره یابی ُ بالا بردن آگاهی ُ تلاش برای سازماندهی زنان از راههای گوناگون قدم بردارندو اینکه زنان بدانند با خودکشی تنها موانع سرراه شهوت پرستی مردان را برمیدارند .

زنان باید بدانند آزادی به معنای بی بندوباری مرسوم مدرنیته کاپیتالیستی نیست؛بلکه آزادی ُ اراده و مدیریت زندگیست که انسان را به سوی کمال می برد که زن می تواند به سبب سرشت صلح طلبی اش در این باره پیشاهنگ باشد

JINEOLOJI