حجاب کفه مقابل آزادی !؟

زنان در حکومت اسلامی آزادندگفته ای از سوی خمینی قبل از شکل گیری نظام انقلاب، مبنی بر حقوق زنان در حکومت اسلامی ؟

در اوایل انقلاب، خمینی طی حکمی زنان رابه پوشش حجاب در جامعه الزامی نمود، که با واکنش واعتراض زنان در 17اسفند 1357 در تهران صورت گرفت و تا به امروز جنبش های استقلال طلبانه هویت خویش را حفظ نموده اند. واقعیت زن، موجودیت وفرهنگ خویش را در طول پیدایش انسان وزندگی اجتماعی با نسبت فراوانی توسعه داده است. زنان قبل از اسلام جایگاه حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تاریخی خود را حفظ و باحضور خویش در تمامی عرصه های اجتماعی جامعه نقش سازنده وساختاری را ایفا نمودند.طی روند مرز بندی شده که از دوره اسلام آغازشد، موجودیت زنان دراجتماع رفته رفته کم رنگ،و محدود به خانه نشینی شد وبا کشیده شدن پرده حجاب بر روی او، وحضور در اماکن عام ومراسم عمومی در کنار مردان محروم کردند.حذف زنان در اجتماع براحتی ویک شبه انجام نگرفت. بامقاومتهای زیادی مواجهه می گردد، که زنان خود محمد را نیز در بر می گیرد، عایشه یکی از زیبائیترین زنان عرب که در سن کودکی به عقد حضرت محمد درمی آید، شرایط جدید قبول حجاب واستفاده از آن خودداری می ورزیده واینطور استدلال می کرده که اگر خدا این زیبایی را به من داده چرا باید بپوشانم؟ زنان همچنان کم وبیش عرصه اجتماع را ترک نکردند، اما بتدریج پایه های قدرت وحکومت اسلامی گسترش یافتند وبه موازات آن آخرین مقاومتهای زنان راسرکوب واز بین بردند، وارزشهای مردسالارانه را پایه گذاری نمودند. سرانجام با شروع حکومت عباسیان به خلافت هارون الرشید با کنار زدن زنان در اجتماع ومجبور به پوشاندن کامل صورت وبدن خود در پرده حجاب، محبوس شدند. قوانینی که بر زنان وضع می شود در طول قرنهای، قدرت اشراف وفئودالیسم که همگی مرد بودند افزایش می یابد برای همین است که قوانین حدیث شدیدتر از قوانین قرآن است. قوانین ضد زن درطول تاریخ در همه مذاهب به وفور دیده می شود حتی در یونان نیز،در دوران ایونیدر را بروی زنان قفل می کردند.رفته رفته تمامی حقوق اجتماعی وفردی زنان در دست مردان حاکم قرار می گیرد.قبل از انقلاب ایران، خمینی باشعار زنان در حکومت اسلامی آزادندحکومت اسلامی را بنا نهاد. در روزهای اولین حکومت، خمینی طی فرمانی با شرایط تعین شده ی مکتوب زورگویانه ی نظام مرد سالار، حضور زنان را در جامعه با معیار پوشش حجاب قرائت خواند.در انجام،حکومت اسلامی با خیزش زنان مواجه شد، که منجر به درگیری بانیروهای امنیتی امر به معروف ونهی از منکرشد.نهاد امر بمعروف ونهی از منکر که از سوی دولت تشکیل گردیده جهت مقابله با افرادی که جامعه را به معثیت می کشند!؟ نهادهای زن ستیزی که ازسوی دولت با هزینه های بی شمار سالانه، درسراسر شهرها ونقاط مختلف فعالیت می کنند. نهادی که تمامی ارزشها وحقوق واخلاقیات انسانی را از هم گسیخته و با نقاب رعب و وحشت، افراد جامعه، بخصوص زنان را از صحنه اجتماع پراکنده نموده، به انزوا می کشاند و مهر مالکیت خصوصی را بر در آنها میزند. مالکیتی که به مرور زمان تبدیل به ابزاری جهت منافع شخصی خویش وسیاسی دولت بکار گیرند بازدن برچسب بسیج ،خواهران زینب ونهاد ارشاد،زیر پرده حجاب، پایه های اخلاقی ،حقوقی وارزشی جوامع را تخریب وبه واهی کشانده انددرانجام زنان آسیب پذیر جامعه قرائت می کنند. ادعا دارند افراد آسیب پذیر جامعه، بخصوص زنان را جهت درمان وحمایت خویش در می آوریم ! در اصل سوق دادن آنان به زیر پرده ی ابهام، با ساختار امحای انسانی فرم یابی دهند. آشکار است دولت از طریق تاکتیکهای همه جانبه و با مبنا گرفتن مقاومتی تاسرحد مرگ و نابودی زنان ،آنان را به اسارت گرفته وتبدیل به برده حکومت می کند. در این راستا،زنان جهت تداوم بخشیدن به حفظ موجودیت وآزادسازی خویش وجامعه باید بصورت آگاهانه وسازمان یافته عمل نمایند وخود را از انزوای که سالیان مدیدی ست بر زنان حکم کردند رها سازند

JINEOLOJI