Home

زن و سیاست

آرین زانا یکی از مهمترین مفاهیمی که میبایست دیگرباره آنرا بازتعریف نمود،سیاست است. قبل از اینکه سیاست تحت سیطره مرد اقتدارگر درآید و به مثابه عملی مردانه تعبیرگردد،به عنوان هنر خودمدیریتی جامعه قلمداد می گردید. زن که به شکلی کاملا طبیعی از سوی جامعه اخلاقی و سیاسی برای مدیریت آن جامعه انتخاب میگردید نه برای […]

فرار یا قرار..؟

ماریا آوند آزادی در معنای وسیع کلمه تعریفی بسیار گسترده دارد ونمی توان به آسانی از آن گذار نمود. برای رسیدن به آزادی‌های دست نیافتنی صدها یا هزاران کیلومتر راهی را در پیش می گیریم که به اوج رهایی برسیم. از چشمداشت، امید وآرزوهای دوران بچگی اتوپیایی را برای خود ساختیم. چیدمان ودکوراسیون داخلی را […]

زنان از تاریخ تا به امروز…

مسئله ی زن پیشینه ای تاریخی دارد. زنان از بدو پیدایش جوامع بشری تا کنون بر حسب سیستم جامعه شرایط وطرز تفکراموار متفاوتی را گذرانده اند. از جامعه طیعی که جامعه ای دمکراتیک و آزاد بوده تا سیستم مدرنیته ی کاپیتالیست که پنجه های فولادین خود را در همه روزنه های جامعه فرو برده و […]

حجاب کفه مقابل آزادی !؟

زنان در حکومت اسلامی آزادند… گفته ای از سوی خمینی قبل از شکل گیری نظام انقلاب، مبنی بر حقوق زنان در حکومت اسلامی ؟ در اوایل انقلاب، خمینی طی حکمی زنان رابه پوشش حجاب در جامعه الزامی نمود، که با واکنش واعتراض زنان در 17اسفند 1357 در تهران صورت گرفت و تا به امروز جنبش […]

خودکشی آخرین راه نیست!

آرین زانا خودکشی درایران که بعدازچین وهند در رتبه سوم جهان قرار دارد امروزه به یکی ازمشکلات اساسی جامعه تبدیل شده است. براساس تحقیقات انجام گرفته اقدام به خودکشی درمیان زنان ایرانی 4برابر بیشتراز مردان است که دراین میان آمارخودکشی زنان ایلام درجایگاه نخست کشوری قراردارد. به راستی چرا؟ به چه دلیل زن که آفریدگار […]

JINEOLOJI